ദശകം ഇരുപത്തിയെട്ട്

 

28.1 ഗരളം തരളാനലം പുരസ്താജ്ജലധേരുദ്വിജഗാള കാളകൂടം അമരസ്തുതിവാദമോദനിഘ്നോ ഗിരിശസ്തന്നിപപൗ ഭവത്പ്രിയാർത്ഥം

28.2 വിമഥത്സു സുരാസുരേഷു ജാതാ സുരഭിസ്താമൃഷിഷു ന്യധാസ്ത്രിധാമൻ ഹയരത്നമഭൂദഥേഭരത്നം ദ്യൂതരുശ്ചാപ്സരസഃ സുരേഷു താനി

28.3 ജഗദീശ ഭവത്പരാ തദാനീം കമനീയാ കമലാ ബഭൂവ ദേവീ അമലാമവലോക്യ യാം വിലോകഃ സകലോƒപി സ്പൃഹയാംബഭൂവ ലോകഃ

28.4 ത്വയി ദത്തഹൃദ്ദേ തദൈവ ദേവ്യൈ ത്രിദശേന്ദ്രോ മണിപീഠികാം വ്യതാരീത്‌ സകലോപഹൃതാഭിഷേചനീയൈരൃഷയസ്താം ശ്രുതിഗീർഭിരഭ്യഷിഞ്ചൻ

28.5 അഭിഷേകജലാനുപാതിമുഗ്ധത്വദപാംഗൈരവഭൂഷിതാംഗവല്ലീം മണികുണ്ഡലപീതചേലഹാരപ്രമുഖൈസ്താമമരാദയോƒന്ദഭൂഷൻ

28.6 വരണസ്രജമാത്തഭൃംഗനാദാം ദധതീ സാ കുചകുംഭമന്ദയാനാ പദശിഞ്ജിതമഞ്ജുനൂപുരാ ത്വാം കലിതവ്രീളവിലാസമാസസാദ

28.7 ഗിരിശ ദ്രുഹിണാദിസർവദേവാൻ ഗുണഭാജോƒപ്യവിമുക്തദോഷലേശാൻ അവമൃശ്യ സദൈവ സർവരമ്യേ നിഹിതാ ത്വയ്യനയാപി ദിവ്യമാലാ

28.8 ഉരസാ തരസാ മമാനിഥൈനാം ഭുവനാനാം ജനനീമനന്യഭാവാം ത്വദുരോവിലസത്തദീക്ഷണശ്രീ പരിവൃഷ്ട്യാ പരിപുഷ്ടമാസ വിശ്വം

28.9 അതിമോഹനവിഭ്രമാ തദാനീം മദയന്തീ ഖലു വാരുണീ നിരാഗാത്‌ തമസഃ പദവീമദാസ്ത്വമേനാമതിസമ്മാനനയാ മഹാസുരേഭ്യഃ

28.10 തരുണാംബുദസുന്ദരസ്തദാ ത്വം നനു ധന്വന്തരിരുത്ഥിതോƒംബുരാശേഃ അമൃതം കലശേ വഹങ്കരാഭ്യാമഖിലാർതിം ഹര മാരുതാലയേശ