ദശകം അൻപത്തിരണ്ട്

52.1 അന്യാവതാരനികരേഷ്വനിരീക്ഷിതം തേ ഭൂമാതിരേകമഭിവീക്ഷ്യ തദാഘമോക്ഷേ ബ്രഹ്മാ പരീക്ഷിതുമനാഃ സ പരോക്ഷഭാവം നിന്യേƒഥ വത്സകഗണാൻപ്രവിതത്യ മായാം

52.2 വത്സാനവീക്ഷ്യ വിവശേ പശുപോത്കരേ താ- നാനേതുകാമ ഇവ ധാതൃമതാനുവർതീ ത്വം സാമിഭുക്തകബളോ ഗതവാംസ്തദാനീം ഭുക്താംസ്തിരോധിത സരോജഭവഃ കുമാരാൻ

52.3 വത്സായിതസ്തദനു ഗോപഗണായിതസ്ത്വം ശിക്യാദിഭാണ്ഡമുരളീഗവലാദിരൂപഃ പ്രാഗ്വദ്വിഹൃത്യ വിപിനേഷു ചിരായ സായം ത്വം മായയാഥ ബഹുധാ വ്രജമായയാഥ

52.4 ത്വാമേവ ശിക്യാഗവലാദിമയം ദധാനോ ഭൂയസ്ത്വമേവ പശുവത്സകബാലരൂപഃ ഗോരൂപിണീഭിരപി ഗോപവധൂമയീഭി- രാസാദിതോƒസി ജനനീഭിരതിപ്രഹർഷാത്‌

52.5 ജീവം ഹി കിഞ്ചിദഭിമാനവശാത്സ്വകീയം മത്വാ തനൂജ ഇതി രാഗഭരം വഹന്ത്യഃ ആത്മാനമേവ തു ഭവന്തമവാപ്യ സൂനും പ്രീതിം യയുർന കിയതീം വനിതാശ്ച ഗാവഃ

52.6 ഏവം പ്രതിക്ഷണവിജൃംഭിതഹർഷഭാര- നിശ്ശേഷഗോപഗണലാലിതഭൂരിമൂർത്തിം ത്വാമഗ്രജോƒപി ബുബുധേ കില വത്സരാന്തേ ബ്രഹ്മാത്മനോരപി മഹാന്യുവയോർവിശേഷഃ

52.7 വർഷാവധൗ നവപുരാതനവത്സപാലാൻ ദൃഷ്ട്വാ വിവേകമസൃണേ ദ്രുഹിണേ വിമൂഢേ പ്രാദീദൃശഃ പ്രതിനവാന്മകുടാങ്ങദാദി- ഭൂഷാംശ്ചതുർഭുജയുജഃ സജലാംബുദാഭാൻ

52.8 പ്രത്യേകമേവ കമലാപരിലാലിതാംഗാൻ ഭോഗീന്ദ്രഭോഗശയനാന്നയനാഭിരാമാൻ ലീലാനിമീലിതദൃശഃ സനകാദിയോഗി- വ്യാസേവിതാങ്കമലഭൂർഭവതോ ദദർശ

52.9 നാരായണാകൃതിമസംഖ്യതമാന്നിരീക്ഷ്യ സർവത്ര സേവകമപി സ്വമവേക്ഷ്യ ധാതാ മായാനിമഗ്നഹൃദയോ വിമുമോഹ യാവ- ദേകോ ബഭൂവിഥ തദാ കബളാർദ്ധപാണിഃ

52.10 നശ്യന്മദേ തദനു വിശ്വപതിം മുഹുസ്ത്വാം നത്വാ ച നൂതവതി ധാതരി ധാമ യാതേ പോതൈഃ സമം പ്രമുദിതൈഃ പ്രവിശന്നികേതം വാതാലയാധിപ വിഭോ പരിപാഹി രോഗാത്‌