• ഓം നിരഹങ്കാരായൈ നമഃ
 • ഓം നിര്മ്മോഹായൈ നമഃ
 • ഓം മോഹനാശിന്യൈ നമഃ
 • ഓം നിര്മ്മമായൈ നമഃ
 • ഓം മമതാഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം നിഷ്പാപായൈ നമഃ
 • ഓം പാപനാശിന്യൈ നമഃ
 • ഓം നിഷ്ക്രോധായൈ നമഃ
 • ഓം ക്രോധശമന്യൈ നമഃ
 • ഓം നിര് ല്ലോഭായൈ നമഃ
 • ഓം ലോഭനാശിന്യൈ നമഃ
 • ഓം നിഃസംശയായൈ നമഃ
 • ഓം സംശയഘ്ന്യൈ നമഃ
 • ഓം നിര്ഭവായൈ നമഃ
 • ഓം ഭവനാശിന്യൈ നമഃ
 • ഓം നിര് വ്വികല്പായൈ നമഃ
 • ഓം നിരാബാധായൈ നമഃ
 • ഓം നിര്ഭേദായൈ നമഃ
 • ഓം ഭേദനാശിന്യൈ നമഃ
 • ഓം നിര്ന്നാശായൈ നമഃ