• ഓം മൃത്യുമഥന്യൈ നമഃ
 • ഓം നിഷ്ക്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം നിഷ്പരിഗ്രഹായൈ നമഃ
 • ഓം നിസ്തുലായൈ നമഃ
 • ഓം നീലചികുരായൈ നമഃ
 • ഓം നിരപായായൈ നമഃ
 • ഓം നിരത്യയായൈ നമഃ
 • ഓം ദുര് ല്ലഭായൈ നമഃ
 • ഓം ദുര്ഗ്ഗമായൈ നമഃ
 • ഓം ദുര്ഗ്ഗായൈ നമഃ
 • ഓം ദുഃഖഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം സുഖപ്രദായൈ നമഃ
 • ഓം ദുഷ്ടദൂരായൈ നമഃ
 • ഓം ദുരാചാരശമന്യൈ നമഃ
 • ഓം ദോഷ വര്ജിതായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വജ്ഞായൈ നമഃ
 • ഓം സാന്ദ്രകരുണായൈ നമഃ
 • ഓം സമാനാധിക വര്ജിതായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വശക്തിമയ്യൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വമംഗളായൈ നമഃ