• ഓം ചാരുരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം ചാരുഹാസായൈ നമഃ
 • ഓം ചാരുചന്ദ്ര കലാധരായൈ നമഃ
 • ഓം ചരാചര ജഗന്നാഥായൈ നമഃ
 • ഓം ചക്രരാജ നികേതനായൈ നമഃ
 • ഓം പാര് വ്വത്യൈ നമഃ
 • ഓം പത്മനയനായൈ നമഃ
 • ഓം പത്മരാഗ സമപ്രഭായൈ നമഃ
 • ഓം പഞ്ചപ്രേതാസനാസീനായൈ നമഃ
 • ഓം പഞ്ചബ്രഹ്മസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ചിന്മയ്യൈ നമഃ
 • ഓം പരമാനന്ദായൈ നമഃ
 • ഓം വിജ്ഞാനഘനരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ധ്യാന ധ്യാതൃ ധ്യേയരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം ധര്മ്മാധര്മ്മ വിവര്ജ്ജിതായൈ നമഃ
 • ഓം വിശ്വരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം ജാഗരിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സ്വപന്ത്യൈ നമഃ
 • ഓം തൈജസാത്മികായൈ നമഃ
 • ഓം സുപ്തായൈ നമഃ