• ഓം ഉന്മേഷ നിമിഷോത്പന്ന വിപന്ന ഭുവനാവല്യൈ നമഃ
 • ഓം സഹസ്രശീര്ഷവദനായൈ നമഃ
 • ഓം സഹസ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ
 • ഓം സഹസ്രപദേ നമഃ
 • ഓം ആബ്രഹ്മ കീട ജനന്യൈ നമഃ
 • ഓം വര്ണ്ണാശ്രമ വിധായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം നിജാജ്ഞാരൂപ നിഗമായൈ നമഃ
 • ഓം പുണ്യാപുണ്യ ഫലപ്രദായൈ നമഃ
 • ഓം ശ്രുതി സീമന്ത സിന്ദൂരീ കൃത പാദാബ്ജധൂളികായൈ നമഃ
 • ഓം സകലാഗമ സന്ദോഹ ശുക്തി സമ്പുട മൗക്തികായൈ നമഃ
 • ഓം പുരുഷാര്ത്ഥ പ്രദായൈ നമഃ
 • ഓം പൂര്ണ്ണായൈ നമഃ
 • ഓം ഭോഗിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം അംബികായൈ നമഃ
 • ഓം അനാദി നിധനായൈ നമഃ
 • ഓം ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്ര സേവിതായൈ നമഃ
 • ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ
 • ഓം നാദരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം നാമരൂപ വിവര്ജ്ജിതായൈ നമഃ