• ഓം കാമ്യായൈ നമഃ
 • ഓം കാമകലാരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം കദംബ കുസുമ പ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം കല്യാണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ജഗതീ കന്ദായൈ നമഃ
 • ഓം കരുണാ രസ സാഗരായൈ നമഃ
 • ഓം കലാവത്യൈ നമഃ
 • ഓം കലാലാപായൈ നമഃ
 • ഓം കാന്തായൈ നമഃ
 • ഓം കാദംബരീ പ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം വരദായൈ നമഃ
 • ഓം വാമനയനായൈ നമഃ
 • ഓം വാരുണീ മദ വിഹ്വലായൈ നമഃ
 • ഓം വിശ്വാധികായൈ നമഃ
 • ഓം വേദവേദ്യായൈ നമഃ
 • ഓം വിന്ധ്യാചല നിവാസിന്യൈ നമഃ
 • ഓം വിധാത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം വേദജനന്യൈ നമഃ
 • ഓം വിഷ്ണുമായായൈ നമഃ
 • ഓം വിലാസിന്യൈ നമഃ