• ഓം ക്ഷേത്രസ്വരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം ക്ഷേത്രേശ്യൈ നമഃ
 • ഓം ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞ പാലിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ക്ഷയവൃദ്ധി വിനിര്മുക്തായൈ നമഃ
 • ഓം ക്ഷേത്രപാല സമര്ച്ചിതായൈ നമഃ
 • ഓം വിജയായൈ നമഃ
 • ഓം വിമലായൈ നമഃ
 • ഓം വന്ദ്യായൈ നമഃ
 • ഓം വന്ദാരു ജന വത്സലായൈ നമഃ
 • ഓം വാഗ്വാദിന്യൈ നമഃ
 • ഓം വാമകേശ്യൈ നമഃ
 • ഓം വഹ്നിമണ്ഡല വാസിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ഭക്തിമത് കല്പലതികായൈ നമഃ
 • ഓം പശുപാശ വിമോചിന്യൈ നമഃ
 • ഓം സംഹൃതാശേഷ പാഷണ്ഡായൈ നമഃ
 • ഓം സദാചാര പ്രവര്ത്തികായൈ നമഃ
 • ഓം താപത്രയാഗ്നി സന്തപ്ത സമാഹ്ലാദന ചന്ദ്രികായൈ നമഃ
 • ഓം തരുണ്യൈ നമഃ
 • ഓം താപസാരാധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം തനുമധ്യായൈ നമഃ