നാമാവലിഃ

 

 1. ഓം ശ്രീ മാത്രേ നമഃ
 2. ഓം ശ്രീമഹാരാജ്ഞ്യൈ നമഃ
 3. ഓം ശ്രീമത്സിംഹാസനേശ്വര്യൈ നമഃ
 4. ഓം ചിദഗ്നികുണ്ഡസംഭൂതായൈ നമഃ
 5. ഓം ദേവകാര്യസമുദ്യതായൈ നമഃ
 6. ഓം ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രാഭായൈ നമഃ
 7. ഓം ചതുര്ബാഹുസമന്വിതായൈ നമഃ
 8. ഓം രാഗസ്വരൂപപാശാഢ്യായൈ നമഃ
 9. ഓം ക്രോധാകാരാങ്കുശോജ്വലായൈ നമഃ
 10. ഓം മനോരൂപേക്ഷുകോദണ്ഡായൈ നമഃ
 11. ഓം പഞ്ചതന്മാത്രസായകായൈ നമഃ
 12. ഓം നിജാരുണപ്രഭാപൂരമജ്ജദ്ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലായൈ നമഃ
 13. ഓം ചമ്പകാശോകപുന്നാഗസൗഗന്ധികലസത്കചായൈ നമഃ
 14. ഓം കുരുവിന്ദമണിശ്രേണീകനത്കോടീരമണ്ഡിതായൈ നമഃ
 15. ഓം അഷ്ടമീചന്ദ്രവിഭ്രാജദലികസ്ഥലശോഭിതായൈ നമഃ
 16. ഓം മുഖചന്ദ്രകളങ്കാഭമൃഗനാഭിവിശേഷകായൈ നമഃ
 17. ഓം വദനസ്മരമാംഗല്യഗൃഹതോരണചില്ലികായൈ നമഃ
 18. ഓം വക്ത്രലക്ഷ്മീപരീവാഹചലന്മീനാഭലോചനായൈ നമഃ
 19. ഓം നവചമ്പകപുഷ്പാഭനാസാദണ്ഡവിരാജിതായൈ നമഃ
 20. ഓം താരാകാന്തിതിരസ്കാരിനാസാഭരണഭാസുരായൈ നമഃ