• ഓം തമോപഹായൈ നമഃ
 • ഓം ചിത്യൈ നമഃ
 • ഓം തത്പദ ലക്ഷ്യാര്ത്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം ചിദേകരസ രൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സ്വാത്മാനന്ദ ലവീഭൂത ബ്രഹ്മാദ്യാനന്ദ സന്തത്യൈ നമഃ
 • ഓം പരായൈ നമഃ
 • ഓം പ്രത്യക് ചിതീരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം പശ്യന്ത്യൈ നമഃ
 • ഓം പരദേവതായൈ നമഃ
 • ഓം മധ്യമായൈ നമഃ
 • ഓം വൈഖരീ രൂപായൈ നമഃ
 • ഓം ഭക്ത മാനസ ഹംസികായൈ നമഃ
 • ഓം കാമേശ്വര പ്രാണനാഡ്യൈ നമഃ
 • ഓം കൃതജ്ഞായൈ നമഃ
 • ഓം കാമപൂജിതായൈ നമഃ
 • ഓം ശൃംഗാര രസ സമ്പൂര്ണ്ണായൈ നമഃ
 • ഓം ജയായൈ നമഃ
 • ഓം ജാലന്ധര സ്ഥിതായൈ നമഃ
 • ഓം ഓഡ്യാണ പീഠ നിലയായൈ നമഃ
 • ഓം ബിന്ദു മണ്ഡലവാസിന്യൈ നമഃ