• ഓം രഹോയാഗ ക്രമാരാധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം രഹസ്തര്പണ തര്പ്പിതായൈ നമഃ
 • ഓം സദ്യഃപ്രസാദിന്യൈ നമഃ
 • ഓം വിശ്വസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സാക്ഷിവര്ജിതായൈ നമഃ
 • ഓം ഷഡംഗദേവതാ യുക്തായൈ നമഃ
 • ഓം ഷാഡ്ഗുണ്യ പരിപൂരിതായൈ നമഃ
 • ഓം നിത്യ ക്ലിന്നായൈ നമഃ
 • ഓം നിരുപമായൈ നമഃ
 • ഓം നിര് വ്വാണ സുഖ ദായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം നിത്യാഷോഡശികാ രൂപായൈ നമഃ
 • ഓം ശ്രീകണ്ഠാര്ദ്ധ ശരീരിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം പ്രഭാവത്യൈ നമഃ
 • ഓം പ്രഭാരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം പ്രസിദ്ധായൈ നമഃ
 • ഓം പരമേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം മൂലപ്രകൃത്യൈ നമഃ
 • ഓം അവ്യക്തായൈ നമഃ
 • ഓം വ്യക്താവ്യക്ത സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം വ്യാപിന്യൈ നമഃ