• ഓം സുഭ്രുവേ നമഃ
 • ഓം ശോഭനായൈ നമഃ
 • ഓം സുരനായികായൈ നമഃ
 • ഓം കാളകണ്ഠ്യൈ നമഃ
 • ഓം കാന്തിമത്യൈ നമഃ
 • ഓം ക്ഷോഭിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സൂക്ഷ്മരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം വജ്രേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം വാമദേവ്യൈ നമഃ
 • ഓം വയോവസ്ഥാ വിവര്ജിതായൈ നമഃ
 • ഓം സിദ്ധേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം സിദ്ധവിദ്യായൈ നമഃ
 • ഓം സിദ്ധമാത്രേ നമഃ
 • ഓം യശസ്വിന്യൈ നമഃ
 • ഓം വിശുദ്ധിചക്ര നിലയായൈ നമഃ
 • ഓം ആരക്തവര്ണ്ണായൈ നമഃ
 • ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ
 • ഓം ഖട്വാംഗാദി പ്രഹരണായൈ നമഃ
 • ഓം വദനൈക സമന്വിതായൈ നമഃ
 • ഓം പായസാന്നപ്രിയായൈ നമഃ