• ഓം ത്വക്സ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം പശുലോക ഭയങ്കര്യൈ നമഃ
 • ഓം അമൃതാദി മഹാശക്തി സംവൃതായൈ നമഃ
 • ഓം ഡാകിനീശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം അനാഹതാബ്ജ നിലയായൈ നമഃ
 • ഓം ശ്യാമാഭായൈ നമഃ
 • ഓം വദനദ്വയായൈ നമഃ
 • ഓം ദംഷ്ട്രോജ്ജ്വലായൈ നമഃ
 • ഓം അക്ഷമാലാദി ധരായൈ നമഃ
 • ഓം രുധിര സംസ്ഥിതായൈ നമഃ
 • ഓം കാളരാത്ര്യാദി ശക്ത്യൗഘ വൃതായൈ നമഃ
 • ഓം സ്നിഗ്ദ്ധൗദന പ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാവീരേന്ദ്ര വരദായൈ നമഃ
 • ഓം രാകിണ്യംബാ സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം മണിപൂരാബ്ജ നിലയായൈ നമഃ
 • ഓം വദനത്രയ സംയുതായൈ നമഃ
 • ഓം വജ്റാദികായുധോപേതായൈ നമഃ
 • ഓം ഡാമര്യാദിഭി രാവൃതായൈ നമഃ
 • ഓം രക്തവര്ണായൈ നമഃ
 • ഓം മാംസനിഷ്ഠായൈ നമഃ