• ഓം ഗുഡാന്ന പ്രീത മാനസായൈ നമഃ
 • ഓം സമസ്തഭക്ത സുഖദായൈ നമഃ
 • ഓം ലാകിന്യംബാ സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സ്വാധിഷ്ഠാനാംബുജഗതായൈ നമഃ
 • ഓം ചതുര്വക്ത്ര മനോഹരായൈ നമഃ
 • ഓം ശൂലാദ്യായുധ സമ്പന്നായൈ നമഃ
 • ഓം പീതവര്ണ്ണായൈ നമഃ
 • ഓം അതിഗര് വ്വിതായൈ നമഃ
 • ഓം മേദോ നിഷ്ഠായൈ നമഃ
 • ഓം മധുപ്രീതായൈ നമഃ
 • ഓം ബന്ധിന്യാദി സമന്വിതായൈ നമഃ
 • ഓം ദധ്യന്നാസക്ത ഹൃദയായൈ നമഃ
 • ഓം കാകിനീ രൂപ ധാരിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം മൂലാധാരാംബുജാരൂഢായൈ നമഃ
 • ഓം പഞ്ചവക്ത്രായൈ നമഃ
 • ഓം അസ്ഥിസംസ്ഥിതായൈ നമഃ
 • ഓം അങ്കുശാദി പ്രഹരണായൈ നമഃ
 • ഓം വരദാദി നിഷേവിതായൈ നമഃ
 • ഓം മുദ്ഗൗദനാസക്ത ചിത്തായൈ നമഃ
 • ഓം സാകിന്യംബാ സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ