• ഓം അനുത്തമായൈ നമഃ
 • ഓം പുണ്യകീര്ത്ത്യൈ നമഃ
 • ഓം പുണ്യലഭ്യായൈ നമഃ
 • ഓം പുണ്യശ്രവണ കീര്ത്തനായൈ നമഃ
 • ഓം പുലോമജാര്ച്ചിതായൈ നമഃ
 • ഓം ബന്ധമോചിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ബര്ബരാളകായൈ നമഃ
 • ഓം വിമര്ശരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം വിദ്യായൈ നമഃ
 • ഓം വിയദാദി ജഗത്പ്രസുവേ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വവ്യാധി പ്രശമന്യൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വമൃത്യു നിവാരിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം അഗ്രഗണ്യായൈ നമഃ
 • ഓം അചിന്ത്യരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം കലികല്മഷ നാശിന്യൈ നമഃ
 • ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ
 • ഓം കാലഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം കമലാക്ഷ നിഷേവിതായൈ നമഃ
 • ഓം താംബൂല പൂരിത മുഖ്യൈ നമഃ
 • ഓം ദാഡിമീ കുസുമ പ്രഭായൈ നമഃ