• ഓം മൃഗാക്ഷ്യൈ നമഃ
 • ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ
 • ഓം മുഖ്യായൈ നമഃ
 • ഓം മൃഡാന്യൈ നമഃ
 • ഓം മിത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം നിത്യ തൃപ്തായൈ നമഃ
 • ഓം ഭക്തനിധയേ നമഃ
 • ഓം നിയന്ത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം നിഖിലേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം മൈത്ര്യാദി വാസനാലഭ്യായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാ പ്രളയ സാക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം പരാശക്ത്യൈ നമഃ
 • ഓം പരാനിഷ്ഠായൈ നമഃ
 • ഓം പ്രജ്ഞാനഘന രൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം മാധ്വീപാനാലസായൈ നമഃ
 • ഓം മത്തായൈ നമഃ
 • ഓം മാതൃകാ വര്ണ രൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹാകൈലാസ നിലയായൈ നമഃ
 • ഓം മൃണാള മൃദു ദോര് ല്ലതായൈ നമഃ
 • ഓം മഹനീയായൈ നമഃ