• ഓം ദിവ്യ വിഗ്രഹായൈ നമഃ
 • ഓം ക്ലീങ്കാര്യൈ നമഃ
 • ഓം കേവലായൈ നമഃ
 • ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ
 • ഓം കൈവല്യ പദ ദായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ
 • ഓം ത്രിജഗദ്വന്ദ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ത്രിമൂര്ത്യൈ നമഃ
 • ഓം ത്രിദശേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം ത്ര്യക്ഷര്യൈ നമഃ
 • ഓം ദിവ്യ ഗന്ധാഢ്യായൈ നമഃ
 • ഓം സിന്ദൂര തിലകാഞ്ചിതായൈ നമഃ
 • ഓം ഉമായൈ നമഃ
 • ഓം ശൈലേന്ദ്രതനയായൈ നമഃ
 • ഓം ഗൗര്യൈ നമഃ
 • ഓം ഗന്ധര് വ്വ സേവിതായൈ നമഃ
 • ഓം വിശ്വഗര്ഭായൈ നമഃ
 • ഓം സ്വര്ണ്ണഗര്ഭായൈ നമഃ
 • ഓം അവരദായൈ നമഃ
 • ഓം വാഗധീശ്വര്യൈ നമഃ