• ഓം ദേശകാലാപരിച്ഛിന്നായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വഗായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വമോഹിന്യൈ നമഃ
 • ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ
 • ഓം ശാസ്ത്രമയ്യൈ നമഃ
 • ഓം ഗുഹാംബായൈ നമഃ
 • ഓം ഗുഹ്യരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വോപാധി വിനിര്മുക്തായൈ നമഃ
 • ഓം സദാശിവ പതിവ്രതായൈ നമഃ
 • ഓം സമ്പ്രദായേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം സാധുനേ നമഃ
 • ഓം യൈ നമഃ
 • ഓം ഗുരുമണ്ഡല രൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം കുളോത്തീര്ണായൈ നമഃ
 • ഓം ഭഗാരാദ്ധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം മായായൈ നമഃ
 • ഓം മധുമത്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹ്യൈ നമഃ
 • ഓം ഗണാംബായൈ നമഃ
 • ഓം ഗുഹ്യകാരാദ്ധ്യായൈ നമഃ