• ഓം കോമളാംഗ്യൈ നമഃ
 • ഓം ഗുരുപ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം സ്വതന്ത്രായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വതന്ത്രേശ്യൈ നമഃ
 • ഓം ദക്ഷിണാമൂര്ത്തി രൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സനകാദി സമാരാദ്ധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ശിവജ്ഞാന പ്രദായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ചിത്കലായൈ നമഃ
 • ഓം ആനന്ദ കലികായൈ നമഃ
 • ഓം പ്രേമരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം പ്രിയങ്കര്യൈ നമഃ
 • ഓം നാമപാരായണ പ്രീതായൈ നമഃ
 • ഓം നന്ദിവിദ്യായൈ നമഃ
 • ഓം നടേശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം മിഥ്യാ ജഗദധിഷ്ഠാനായൈ നമഃ
 • ഓം മുക്തിദായൈ നമഃ
 • ഓം മുക്തിരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ലാസ്യപ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം ലയകര്യൈ നമഃ
 • ഓം ലജ്ജായൈ നമഃ