• ഓം സുഭഗായൈ നമഃ
 • ഓം ത്ര്യംബകായൈ നമഃ
 • ഓം ത്രിഗുണാത്മികായൈ നമഃ
 • ഓം സ്വര്ഗ്ഗാപവര്ഗ്ഗദായൈ നമഃ
 • ഓം ശുദ്ധായൈ നമഃ
 • ഓം ജപാപുഷ്പ നിഭാകൃത്യൈ നമഃ
 • ഓം ഓജോവത്യൈ നമഃ
 • ഓം ദ്യുതിധരായൈ നമഃ
 • ഓം യജ്ഞരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം പ്രിയവ്രതായൈ നമഃ
 • ഓം ദുരാരാധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ദുരാധര്ഷായൈ നമഃ
 • ഓം പാടലീ കുസുമ പ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം മഹത്യൈ നമഃ
 • ഓം മേരുനിലയായൈ നമഃ
 • ഓം മന്ദാര കുസുമ പ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം വീരാരാദ്ധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം വിരാഡ്രൂപായൈ നമഃ
 • ഓം വിരജസേ നമഃ
 • ഓം വിശ്വതോമുഖ്യൈ നമഃ