• ഓം ഭാവജ്ഞായൈ നമഃ
 • ഓം ഭവരോഗഘ്ന്യൈ നമഃ
 • ഓം ഭവചക്ര പ്രവര്ത്തിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ഛന്ദസ്സാരായൈ നമഃ
 • ഓം ശാസ്ത്രസാരായൈ നമഃ
 • ഓം മന്ത്രസാരായൈ നമഃ
 • ഓം തലോദര്യൈ നമഃ
 • ഓം ഉദാരകീര്ത്തയേ നമഃ
 • ഓം ഉദ്ദാമവൈഭവായൈ നമഃ
 • ഓം വര്ണ്ണരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ജന്മമൃത്യു ജരാതപ്ത ജന വിശ്രാന്തി ദായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം സര്വോപനിഷ ദുദ്ഘുഷ്ടായൈ നമഃ
 • ഓം ശാന്ത്യതീത കലാത്മികായൈ നമഃ
 • ഓം ഗംഭീരായൈ നമഃ
 • ഓം ഗഗനാന്തസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം ഗര്വിതായൈ നമഃ
 • ഓം ഗാനലോലുപായൈ നമഃ
 • ഓം കല്പനാ രഹിതായൈ നമഃ
 • ഓം കാഷ്ഠായൈ നമഃ
 • ഓം അകാന്തായൈ നമഃ