• ഓം സദാതുഷ്ടായൈ നമഃ
 • ഓം തരുണാദിത്യ പാടലായൈ നമഃ
 • ഓം ദക്ഷിണാ ദക്ഷിണാരാധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ദരസ്മേര മുഖാംബുജായൈ നമഃ
 • ഓം കൗലിനീ കേവലായൈ നമഃ
 • ഓം അനര്ഘ്യ കൈവല്യ പദ ദായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം സ്തോത്ര പ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം സ്തുതിമത്യൈ നമഃ
 • ഓം ശ്രുതി സംസ്തുത വൈഭവായൈ നമഃ
 • ഓം മനസ്വിന്യൈ നമഃ
 • ഓം മാനവത്യൈ നമഃ
 • ഓം മഹേശ്യൈ നമഃ
 • ഓം മംഗളാകൃതയേ നമഃ
 • ഓം വിശ്വമാത്രേ നമഃ
 • ഓം ജഗദ്ധാത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ
 • ഓം വിരാഗിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം പ്രഗല്ഭായൈ നമഃ
 • ഓം പരമോദാരായൈ നമഃ
 • ഓം പരാമോദായൈ നമഃ