• ഓം മണിപൂരാന്തരുദിതായൈ നമഃ
 • ഓം വിഷ്ണുഗ്രന്ഥി വിഭേദിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ആജ്ഞാചക്രാന്തരാളസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം രുദ്രഗ്രന്ഥി വിഭേദിന്യൈ നമഃ
 • ഓം സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢായൈ നമഃ
 • ഓം സുധാസാരാഭിവര്ഷിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം തഡില്ലതാ സമരുച്യൈ നമഃ
 • ഓം ഷട്ചക്രോപരി സംസ്ഥിതായൈ നമഃ
 • ഓം മഹാസക്ത്യൈ നമഃ
 • ഓം കുണ്ഡലിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ബിസതന്തു തനീയസ്യൈ നമഃ
 • ഓം ഭവാന്യൈ നമഃ
 • ഓം ഭാവനാഗമ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ഭവാരണ്യ കുഠാരികായൈ നമഃ
 • ഓം ഭദ്രപ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം ഭദ്രമൂര്ത്തയേ നമഃ
 • ഓം ഭക്ത സൗഭാഗ്യ ദായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ഭക്തിപ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം ഭക്തിഗമ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ഭക്തിവശ്യായൈ നമഃ