• ഓം ഭയാപഹായൈ നമഃ
 • ഓം ശാംഭവ്യൈ നമഃ
 • ഓം ശാരദാരാധ്യായൈ നമഃ
 • ഓം ശര്വാണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ശര്മ്മദായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ശാങ്കര്യൈ നമഃ
 • ഓം ശ്രീകര്യൈ നമഃ
 • ഓം സാധ്വ്യൈ നമഃ
 • ഓം ശരച്ചന്ദ്ര നിഭാനനായൈ നമഃ
 • ഓം ശാതോദര്യൈ നമഃ
 • ഓം ശാന്തിമത്യൈ നമഃ
 • ഓം നിരാധാരായൈ നമഃ
 • ഓം നിരഞ്ജനായൈ നമഃ
 • ഓം നിര് ല്ലേപായൈ നമഃ
 • ഓം നിര്മ്മലായൈ നമഃ
 • ഓം നിത്യായൈ നമഃ
 • ഓം നിരാകാരായൈ നമഃ
 • ഓം നിരാകുലായൈ നമഃ
 • ഓം നിര്ഗ്ഗുണായൈ നമഃ
 • ഓം നിഷ്കലായൈ നമഃ