• ഓം ശാന്തായൈ നമഃ
 • ഓം നിഷ്കാമായൈ നമഃ
 • ഓം നിരുപപ്ലവായൈ നമഃ
 • ഓം നിത്യമുക്തായൈ നമഃ
 • ഓം നിര് വ്വികാരായൈ നമഃ
 • ഓം നിഷ്പ്രപഞ്ചായൈ നമഃ
 • ഓം നിരാശ്രയായൈ നമഃ
 • ഓം നിത്യശുദ്ധായൈ നമഃ
 • ഓം നിത്യബുദ്ധായൈ നമഃ
 • ഓം നിരവദ്യായൈ നമഃ
 • ഓം നിരന്തരായൈ നമഃ
 • ഓം നിഷ്കാരണായൈ നമഃ
 • ഓം നിഷ്ക്കളങ്കായൈ നമഃ
 • ഓം നിരുപാധയേ നമഃ
 • ഓം നിരീശ്വരായൈ നമഃ
 • ഓം നീരാഗായൈ നമഃ
 • ഓം രാഗമഥനായൈ നമഃ
 • ഓം നിര്മ്മദായൈ നമഃ
 • ഓം മദനാശിന്യൈ നമഃ
 • ഓം നിശ്ചിന്തായൈ നമഃ