1991 പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍

1994 പൊന്‍കുന്നം വര്‍ക്കി

1993 വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍

1993 ബാലാമണിയമ്മ

1995 എം.പി. അപ്പന്‍

1996 തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

1997 അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരി

1998 ഡോ.കെ.എം. ജോര്‍ജ്

1999 പ്രൊഫ.എസ്. ഗുപ്തന്‍ നായര്‍

2000 പി. ഭാസ്‌ക്കരന്‍

2001 ടി. പത്മനാഭന്‍

2002 ഡോ.എം. ലീലാവതി

2003 സുഗതകുമാരി

2005 എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍

2006 ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ്

2007 ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്

2008 പുതുശേ്ശരി രാമചന്ദ്രന്‍

2009 കാവാലം നാരായണപണിക്കര്‍

2010 വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി