‘തോബിയാസിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ, രണ്ടായിരം വര്‍ഷം മുന്‍പുള്ള ഒരു സമൂഹം ദൈവത്തിന്റെ പേരില്‍ നടത്തിയ കലാപത്തിന്റെയും ജീവിതസമരത്തിന്റെയും കഥയാണ്” പുസ്തകത്തിന്റെ പുറംചട്ടയില്‍ പറയുന്നതുപോലെ ‘തോബിയാസ്’ എന്ന നോവല്‍. ദൈവത്തിന്റെ പേരില്‍ കലാപങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ കാലമായി. എന്തുമാത്രം മനുഷ്യരാണ് ദൈവങ്ങളുടെ പേരില്‍ മരിച്ചുവീണത്. ലോകത്തിലെ യുദ്ധങ്ങളെല്‌ളാംകൂടി എടുത്തുചേര്‍ത്താലും ദൈവങ്ങളുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരില്‍ മരിച്ചുവീണവരാണ് കൂടുതലുണ്ടാകുക. ഒരു അവിശ്വാസിയായ ഞാന്‍ ഇപേ്പാഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, പിന്നെന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യം? മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാനായിരുന്നെങ്കില്‍, സമാധാനവും സ്‌നേഹവുമാണ് ഇവര്‍ ആവശ്യപെ്പടുന്നതെങ്കില്‍, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദൈവങ്ങളുടെ അനുയായികള്‍ക്ക് പരസ്പരം സ്‌നേഹിച്ചും സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്‌ള? എന്തുകൊണ്ട് നീ അതാണ് ഞാന്‍ അതല്‌ള, നീ തെറ്റാണ് ഞാന്‍ ശരിയാണ് എന്നുപറഞ്ഞുപോയി കഴുത്തുവെട്ടുന്നു? നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ ഗുജറാത്തില്‍ ഗര്‍ഭിണിയുടെ വയര്‍ കുത്തിത്തുറന്ന് ഭ്രൂണമെടുത്ത് കഴുത്തുവെട്ടിയിലേ്‌ള? ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമല്‌ള, ലോകമെങ്ങും ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. മതത്തെപ്പറ്റി ആലങ്കാരികഭാഷയില്‍ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന അത്യാവശ്യ ചോദ്യമാണ്, നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കും, ഇപേ്പാഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനെ? നിങ്ങളുടെ അനുയായികളുടെമേല്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിത്രമാത്രം സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്കവരോട് പറഞ്ഞുകൂടാ, നീ കൊല്‌ളരുത് എന്ന്. ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച് പത്തുപ്രമാണങ്ങളിലൊന്നാണത്, നീ കൊല്‌ളരുത്. ആരു കേള്‍ക്കാന്‍? കൊല്‌ളരുത് എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം പോലും ക്രിസ്ത്യാനിക്കറിയില്‌ള. ഇവിടെയാണ് മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക്-സി.പി.എമ്മിന്റെ വിശ്വാസ്യതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ- ഉടവുതട്ടുന്നത്.

ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപെ്പട്ട കാര്യങ്ങളെല്‌ളാം ചിന്തിച്ച്, ഗവേഷണംചെയ്ത്, ചരിത്രത്തിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞുനോക്കി, നന്നായി പഠിച്ച് എഴുതിയവയാണ് തൈശേ്ശരിയുടെ ഈ മൂന്ന് നോവലുകളും.