സര്‍വ്വേശ്വരാ പരിശുദ്ധനാം ദൈവമേ
സര്‍വ്വശക്താ ജഗല്‍പൂജിതനേ
ക്രിസ്തുനാഥന്‍ വഴി എങ്ങുമെന്നേരവും
ഭക്തിയോടങ്ങേക്കു നന്ദിചൊല്ലാം
ആയതു യുക്തവും രക്ഷയേകുന്നതും
ന്യായവും തന്നെ ജഗല്‍പിതാവേ
അന്നന്നു ചെയ്തതാം പാപങ്ങളൊക്കെയും
ഒന്നൊന്നായ് ചിന്തിച്ചു സന്തപിക്കാന്‍
സന്തതം നല്‍പരിഹാരങ്ങള്‍ ചെയ്യുവാന്‍
അന്തരാത്മാവിനും ശാന്തിനേടാന്‍
മോക്ഷപ്രദായക കല്പിച്ചരുളി നീ
രക്ഷാകരം ദിവ്യ നോമ്പുകാലം
ഹൃത്തിന്‍ ദുരാശകളാകെയകറ്റുവാന്‍
പുത്തന്‍ പ്രകാശം നിറയ്ക്കുവാനും
സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ചിന്തയിലെന്നും മുഴുകുവാന്‍
സ്വര്‍ഗ്ഗ പിതാവേ വരം നല്‍കി നീ
ആകയാലാമോദവായ്‌പോടെ വാഴുമാ
സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ഗായകര്‍ മാലാഖമാര്‍
ദിവ്യ പ്രതാപവാനങ്ങേയ്ക്കു നിത്യവും
മംഗളംപാടി നമിച്ചിടുന്നു
ആ ദിവ്യഗാനത്തേടൊന്നിച്ചു ഞങ്ങളും
ആലപിച്ചീടുന്നു താഴ്മയോടെ