സര്‍വ്വേശ്വരാ പരിശുദ്ധനാം ദൈവമേ
സര്‍വ്വശക്താ ജഗല്‍ പൂജിതനേ
ക്രിസ്തുനാഥന്‍ വഴി എങ്ങുമെന്നേരവും
ഭക്തിയോടങ്ങേക്കു നന്ദിചൊല്ലാം
ആയതു യുക്തവും രക്ഷയേകുന്നതും
ന്യായവും തന്നെ ജഗല്‍ പിതാവേ
ക്രിസ്തുവില്‍ ഞങ്ങള്‍തന്‍ രക്ഷാകര്‍മ്മത്തിന്റെ
നിത്യരഹസ്യപ്രകാശതാരം
സര്‍വ്വജനങ്ങള്‍ക്കുമാശ്വാസ ദീപമായ്
ഉര്‍വ്വിയിലെങ്ങും വെളിപ്പെടുത്തി
നിന്നോമല്‍ പുത്രനീ മര്‍ത്യ പ്രകൃതിയില്‍
ഈ മന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷനായ കാലം
അങ്ങേയമര്‍ത്യത തന്നിലീ ഞങ്ങളെ
പങ്കുകാരാക്കാന്‍ കനിഞ്ഞുവല്ലോ
ആകയാലാമോദ വായ്‌പോടെ വാഴുമാ
സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ഗായകര്‍ മാലാഖമാര്‍
ദിവ്യ പ്രതാപവാനങ്ങേക്കു നിത്യവും
മംഗളംപാടി നമിച്ചിടുന്നു
ആ ദിവ്യഗാനത്തോടൊന്നിച്ചു ഞങ്ങളും
ആലപിച്ചീടുന്നു താഴ്മയോടെ