ജ: 1937. ജോ: സൈനിക സേവനം, അഭിനയം. കൃ: വിശ്വരൂപം, താളവട്ടം, സുരായണം. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്. മ : 4.6.1997.