ജ : 01.11.1937, ചിറയിന്‍കീഴ്.
ജോ : കുറച്ചുകാലം കെ.എസ്.ഇ.ബി.യില്‍ ചലച്ചിത്രരംഗത്ത് അഭിനയം, സംവിധാനം, നിര്‍മ്മാണം.
കൃ : അഭിനയം അനുഭവം.
പു : അഭിനയത്തിന് ഭരത് അവാര്‍ഡ്, ഒട്ടേറെ സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡുകള്‍.