ജ: 26.9.1932, വെണ്ണിക്കുള. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: താലപെ്പാലി, അഭിരാമ, ഹരിചന്ദനം (കവിതകള്‍), മന്നത്ത് പത്മനാഭന്‍കര്‍മ്മയോഗിയായ കുലപതി (ജീ.ച).