ജ: 25.1.1865, തോട്ടയ്ക്കാട്, എറണാകുളം. കൃ: സുഭദ്രാര്‍ജ്ജുനം, ആര്യാശതകം, സന്മാര്‍ഗേ്ഗാപദേശം, കല്കിപുരാണം കിളിപ്പാട്ട്, മ: 3.5.1916.