ജ: 24.05.1965, ജോ: കേരളകൗമുദി പത്രാധിപസമിതി അംഗം.

കൃ: സൂര്യന്റെ രാത്രി.