ജ : 19101941, തൃശൂര്‍.
ജോ : കേഷത്രവൃത്തി
കൃ : വേദാര്‍ത്ഥ വിചിന്തനം.
പു : കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി കെ.ആര്‍. നമ്പൂതിരി അവാര്‍ഡ്.