ജ : 19081906.
ജോ : കയര്‍ ഫാക്ടറിയില്‍, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി, കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവ്.
കൃ : സഖാക്കള്‍േ മുന്നോട്ട്, അടിമത്തത്തിനെതിരെ, സഖാവിന്റെ കത്തുകള്‍.
മ : 19081948.