ജ : 26041885.
ജോ : സംസ്‌കൃതാദ്ധ്യാപനം, പത്രപ്രവര്‍ത്തനം
കൃ : ആത്മവിദ്യ, പ്രാര്‍ത്ഥനാഞ്ജലി, വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുദേവന്റെ കൃതികള്‍ തുടങ്ങിയവ
മ : 29101939