ജ: 25.7.1963, തിരുമിറ്റക്കാട്. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ചെമ്പി (നോവല്‍), മാണി മാധവീയം (ജീ.ച), ഗീതാഞ്ജലിയുടെ കവിതകള്‍, തൂക്കാറാം പാടുന്നു.