പത്രാധിപര്‍, എഴുത്തുകാരന്‍

ജനനം: 1917
മരണം: 2003
പൂര്‍ണ പേര്: ചേറ്റൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
കോട്ടയത്തുനിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന യോഗക്ഷേമം പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. കോട്ടയം വര്‍ക്കിംഗ്‌ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് യൂണിയന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. മജിസേ്ട്രട്ടായും ജോലി നോക്കി.

കൃതികള്‍

കവനമാലിക
രണ്ടു കണ്ണീര്‍ത്തുള്ളികള്‍
ദിവ്യാനുഗ്രഹം
എന്റെ ഉത്തരേന്ത്യന്‍ തീര്‍ഥയാത്ര