ജ: 17.12.1961, തൃശൂര്‍. ജോ: ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസ്. കൃ: സ്വപ്നവാങ്മൂലം (കവിത). പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.