ജ: 1962, കണ്ണൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: സംഗീതത്തില്‍ ചാലിച്ച ദാര്‍ശനിക വ്യഥ. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി സിബി കുമാര്‍ അവാര്‍ഡ്.