ജ: 13.1.1947, വര്‍ക്കല. ജോ: കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗം ഡയറക്ടര്‍. കൃ: ഈതാസ് നീതി തേടുന്നു, സി.ജെ. വിചാരവും വീകഷണവും.