ജ: 5.6.1968, നൂറനാട്. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: തൂവല്‍ക്കുപ്പായക്കാര്‍, തൈക്കാവിലെ ഉറുമ്പുകള്‍.