ജ: 10.11.1956, ആലപ്പുഴ. ജോ: തിരക്കഥാകൃത്ത്. കൃ: ഹോമം, പുഴ ദൂരെയാണ്, പാലം പാളം തുടങ്ങിയവ. മ: