ജ: 30.7.1962, തിരുവനന്തപുരം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഒരു സൗഹൃദം, ശുഭാന്ത്യം സര്‍വ്വം ശുഭം.