ജ: 27.9.1968, കണ്ണൂര്‍. കൃ: ക്രോധവും കനിവും (ഭര്‍ത്തൃ ഹരിയുടെ ഭാഷാ പ്രശ്‌നം). പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി ഐസി ചാലക എന്‍വോവ്‌മെന്റ്.