തോല്‍പ്പാവക്കൂത്തിന്റെ ആട്ടപ്രകാരങ്ങളും പ്രസക്തവിവരങ്ങളും വ്യാഖ്യാനവും ഗദ്യത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥവും എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍.