വെറ്റിലമുറുക്കാനുള്ള ചുണ്ണാമ്പു നിറച്ചുവയ്ക്കുന്ന, മൂടിയുള്ള ചെറിയപാത്രം. അടപ്പന്‍ എന്നും കരണ്ടകം എന്നും പറയും.