സൂര്യനമസ്‌ക്കാരം. നിത്യേന സൂര്യനമസ്‌ക്കാരം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പലരും കരുതുന്നു. മേടം പത്തിന് (പത്താമുദയത്തില്‍) മണ്ഡലം കുറിച്ച് വിളക്കുവച്ച് ആദിത്യപൂജ നടത്തുന്ന പതിവുണ്ട്.