ആടി (കര്‍ക്കടകം) മാസത്തില്‍ വീടുകള്‍തോറും ചെന്ന് കൊട്ടിപ്പാടി ആടുന്ന ചില തെയ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് വേടന്‍തെയ്യം. മലയരയസമുദായക്കാരാണ് ഇത് കെട്ടിയാടുന്നത്.